• Tên gói
 • Standard 03 tháng
 • Standard 06 tháng
 • Standard 12 tháng
 • Kỳ hạn
 • 03 tháng
 • 06 tháng
 • 12 tháng
 • Đơn giá
 • 120,000đ/user
 • 240,000đ/user
 • 480,000đ/user
Chania
Workplace
 • Mạng nội bộ
 • Quản lý đơn từ
 • Quản lý tài liệu
 • Quản lý lịch biểu
 • Quản lý tài sản
Chania
HRM
 • Quản lý hồ sơ nhân sự
 • Quản lý hợp đồng lao động
 • Quản lý bảo hiểm
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý tiền lương
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý đánh giá năng lực
 • Quản lý đào tạo
 • Khen thưởng kỷ luật
 • Quản lý đánh giá KPI
Chania
CRM
 • N/A
 • Tên gói
 • Professional 03 tháng
 • Professional 06 tháng
 • Professional 12 tháng
 • Kỳ hạn
 • 03 tháng
 • 06 tháng
 • 12 tháng
 • Đơn giá
 • 180,000đ/user
 • 360,000đ/user
 • 720,000đ/user
Chania
Workplace
 • Mạng nội bộ
 • Quản lý đơn từ
 • Quản lý tài liệu
 • Quản lý lịch biểu
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý dự án
 • Quản lý công việc
 • Quản lý quy trình
Chania
HRM
 • Quản lý hồ sơ nhân sự
 • Quản lý hợp đồng lao động
 • Quản lý bảo hiểm
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý tiền lương
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý đánh giá năng lực
 • Quản lý đào tạo
 • Khen thưởng kỷ luật
 • Quản lý đánh giá KPI
Chania
CRM
 • N/A
 • Tên gói
 • Enterprise 03 tháng
 • Enterprise 06 tháng
 • Enterprise 12 tháng
 • Kỳ hạn
 • 03 tháng
 • 06 tháng
 • 12 tháng
 • Đơn giá
 • 300,000đ/user
 • 600,000đ/user
 • 1,200,000đ/user
Chania
Workplace
 • Mạng nội bộ
 • Quản lý đơn từ
 • Quản lý tài liệu
 • Quản lý lịch biểu
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý dự án
 • Quản lý công việc
 • Quản lý quy trình
Chania
HRM
 • Quản lý hồ sơ nhân sự
 • Quản lý hợp đồng lao động
 • Quản lý bảo hiểm
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý tiền lương
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý đánh giá năng lực
 • Quản lý đào tạo
 • Khen thưởng kỷ luật
 • Quản lý đánh giá KPI
Chania
CRM
 • Quản lý Marketing
 • Quản lý lead
 • Quản lý cơ hội
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý đại lý
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Quản lý nhà cung cấp
 • Quản lý hàng hóa và kho
 • Quản lý thu chi

Chính sách phí triển khai (khởi tạo, cài đặt, đào tạo)
(Khách hàng chỉ đóng 1 lần duy nhất lúc đầu)

No Số lượng nhân sự Chi phí Thời gian triển khai Số buổi đào tạo Hỗ trợ sau triển khai
1 ≤ 50 5,000,000đ 01 tuần 02 buổi Mãi mãi
2 ≤ 100 10,000,000đ 02 tuần 03 buổi Mãi mãi
3 ≤ 300 15,000,000đ 03 tuần 03 buổi Mãi mãi
4 ≤ 500 20,000,000đ 04 tuần 05 buổi Mãi mãi
5 > 500 30,000,000đ 06 tuần 07 buổi Mãi mãi

Chính sách dùng thử dịch vụ
(Miễn phí)

No Tên gói Thời gian dùng thử Giá gói Chú thích
1 Standard Trial 30 ngày Không khống chế số lượng nhân sự
2 Professional Trial 30 ngày Không khống chế số lượng nhân sự
3 Enterprise Trial 30 ngày Không khống chế số lượng nhân sự

Chính sách hỗ trợ sau triển khai
(Miễn phí)

No Loại hỗ trợ Thời gian
1 Hỗ trợ bằng nhóm chat sau triển khai Mãi mãi
2 Kênh hỗ trợ khách hàng theo quy trình cung cấp dịch vụ của VNPT-Media Mãi mãi